S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Prodejní dobaI

I

Pondělí  zavřeno

Úterý     10 – 17

Středa   10 – 17

Čtvrtek  10 – 17

Pátek    10 – 17

Sobota  10 – 16

Neděle  10 – 14

I

Prodejní doba se může vzhledem k potřebám měnit (COVID-19, opatření se šířením nákazy, špatné povětrnostní podmínky, omezený počet turistů a lázeňských klientů v důsledku COVID-19 opatření., nákup zboží apod.).

Podporuje mojeID


Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení.

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MARRUD, s.r.o. se sídlem A. Trägera 405/12, 37010 České Budějovice, IČ: 05794919, zapsané v rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 25830 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím kamenné prodejny prodávajícího (Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň).

1.2 Prodávajícím je provozována webová stránka umístěná na adrese www.botyakabelky.eu (dále jen „webová stránka“). Tato webová stránka není internetovým obchodem a nelze zde vyobrazené zboží objednávat. Zboží lze zakoupit pouze v kamenném obchodě.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

II. Informace.

2.1 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.2 Informace o přijímaných způsobech platby jsou: platba v hotovosti, platba platební kartou. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

III. Nákup zboží.

3.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ihned při potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

3.2 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží. Reklamační řád, obchodní podmínky a péče o zboží (zejména kožené výrobky) kupující najde na webových stránkách prodávajícího.

3.3 Cena je vyznačena na výrobku např.: na visačce, na krabici, případně jiným vhodným způsobem tak, aby nebyl znehodnoceno zboží.

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.

4.1 Kupující nemůže bezdůvodně odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny zboží. Kupující je povinen při nákupu zboží kamenné prodejně se seznámit s povahou, vlastnostmi, funkčností a vzhledem zboží.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění.

Jakost při převzetí.

5.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

5.2 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

5.3 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.4 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.6 U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.VI. Zákonná práva z vad.

6.1 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.2 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

bezplatné odstranění vady opravou

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6.3 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.4 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VII. Vyřízení reklamace.

7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zboží musí být zasláno nebo osobně doručeno k prodejci neprodleně po zjištění vad a nedostatků.

7.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, výpisem z bankovního účtu). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí by být čisté a kompletní.

7.5 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.7 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.8 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7.9 V případě neoprávněné reklamace nebo neuznalé reklamace výrobcem, náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, zejména poštovného.

VIII. Ochrana osobních údajů.

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

IX. Řešení sporů.

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

9.3 Zahajuje se výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu.

9.5 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

9.6 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

X. Ostatní.

10.1 Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.4 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

10.5 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. února 2017.

 

MWYyMGM